สมัคร Royal Online พนันบอล SBOBET สมัครแทงบอลเดี่ยว

สมัคร Royal Online พนันบอล SBOBET หน่วยงานด้านความบันเทิงของริเวอร์ร็อคประกาศการได้รับความยินยอมที่จำเป็นตามข้อเสนอแลกเปลี่ยนและการชักชวนให้ยินยอมที่เกี่ยวข้องกับหมายเหตุอาวุโส9 3 / 4 % ครบกำหนดปี 2505 ธันวาคม 2554 07:43 น. เวลามาตรฐานตะวันอGEYSERVILLE, Calif. – ( BUSINESS WIRE ) – River Rock Entertainment Authority (“ ผู้มีอำนาจ”) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลของ Dry Creek Rancheria Band of Pomo Indians ซึ่งเป็นชน

เผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางและเป็นผู้ดำเนินการคาสิโน River Rock ในโซโนมา เคาน์ตี้แคลิฟอร์เนียประกาศว่าในการเชื่อมต่อกับข้อเสนอต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนบันทึกอาวุโส9 3 / 4 % ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 (“หมายเหตุที่มีอยู่”) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลานิวยอร์กซิตี้) ในวันนี้ ได้รับการประมูลเป็นจำนวนเงินต้นรวมของธนบัตรที่มีอยู่จำนวน 184.07 ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็น 92.03% ของจำนวนเงินต้นทั้งหมดของบันทึกย่อที่มีอยู่ทั้งห“

การถอนการยื่นแบบและการเพิกถอนความยินยอทวีตนีารประมูลเหล่านี้ยังถือเป็นการยินยอมให้มีการนำการแก้ไขบางประการไปใช้ในการกำกับดูแลหมายเหตุที่มีอยู่และเอกสารหลักประกันที่เกี่ยวข้องและการสละสิทธิ์ในการผิดนัดที่มีอยู่หรือเหตุการณ์ที่ผิดนัดภายใต้สัญญาและสิทธิในการรายงานไฟล์ของหน่วยงานที่มีอำนาจต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ ก.ศป. ”). การแก้ไขเหล่านี้และสละจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือ 66

2 / 3% ในจำนวนเงินต้นรวมของบันทึกย่อที่มีอยู่ซึ่งได้รับในขณะนี้ ผู้มีอำนาจและชนเผ่าคาดว่าจะเข้าสู่การกำหนดเพิ่มเติมครั้งแรกและการแก้ไขเอกสารหลักประกันกับ สมัคร Royal Online US Bank National Association ในฐานะผู้ดูแลบันทึกย่อที่มีอยู่โดยเร็วที่สุดเพื่อดำเนินการแก้ไข การเยื้องเสริมแรกจะมีผลเมื่อดำเนินการ

หมายเหตุที่มีอยู่การยื่นข้อเสนอและความยินยอมที่ส่งมอบจะไม่สามารถถอนหรือเพิกถอนได้อีกต่อไปหลังจากวันที่การเยื้องเสริมครั้งแรกมีผลบังคับใช้ (“กำหนดเวลาการถอน”หน่วยงานยังประกาศในวันนี้ว่าได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่เสนอใน New Series B Notes เป็น 8.0% จาก 7.5% และ

ขยายวันที่ให้ความยินยอมโดยผู้ถือที่ซื้อบันทึกย่อที่มีอยู่และส่งมอบความยินยอมที่เกี่ยวข้องจะได้รับเบี้ยความยินยอม ถึง 12.00 น. (ตามเวลานิวยอร์กซิตี้) ของวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ผู้ถือที่ได้ยื่นคำเสนอซื้อและส่งมอบความยินยอมในส่วนนี้แล้วจะได้รับอนุญาตให้แก้ไขการเลือกตั้งที่ทำไว้ก่อนหน้านี้สำหรับบันทึก

ซีรีส์ใหม่ A หรือซีรีส์ใหม่ด้วย เกี่ยวกับบันทึกย่อที่มีอยู่จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาการถอข้อเสนอและการชักชวนให้ยินยอมจะกระทำเฉพาะตามข้อกำหนดและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนการเสนอขายและคำแถลงการร้องขอความยินยอมของหน่วยงานลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 (“ หนังสือเวียนการ

เสนอขาย”) และ หนังสือส่งผ่านและความยินยอมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการจัดเตรียมให้แก่ผู้ถือบันทึกย่อที่มีอยู่ ผู้มีอำนาจคาดว่าจะจัดหาให้แก่ผู้ถือโดยทันทีเพื่อเสนอวัสดุที่สะท้อนถึงการแก้ไขที่ประกาศในวันนี้ โปรดดูเอกสารเหล่านี้และขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน “การถอนผู้ยื่นข้อเสนอและการเพิกถอนความยินยอม”

ในหนังสือเวียนการเสนอขายและติดต่อ DF King & Co. Inc. ซึ่งเป็นตัวแทนข้อมูลสำหรับข้อเสนอแลกเปลี่ยนและการร้องขอความยินยอข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ใช่ข้อเสนอในการแลกเปลี่ยนบันทึกย่อที่มีอยู่การชักชวนข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนบันทึกย่อที่มีอยู่การร้องขอความยินยอมในส่วนที่เกี่ยวกับบันทึกย่อที่มี

อยู่ข้อเสนอในการขายบันทึกย่อใหม่ใด ๆ หรือการชักชวนให้มีการเสนอซื้อ หมายเหตุใหม่ ๆ หมายเหตุใหม่จะถูกนำเสนอตามการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) ที่อยู่ในมาตรา 3 (a) (9) ของพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์ ผู้มีอำนาจไม่ได้ยื่นและจะไม่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเสนอหมายเหตุใหม่ตามข้อเสนอและการชักชวนให้ยินยอRiver Rock Entertainment AutThe Authority เป็นเครื่องมือของรัฐบาลชนเผ่าของ Dry Creek Rancheria Band of Pomo Indians

ซึ่งเป็นชนเผ่าอินเดียนที่ปกครองตนเองโดยรัฐบาลกลาง The Tribe มีสมาชิกที่ลงทะเบียนประมาณ 1,000 คนและที่ดินที่ไว้วางใจ 93 เอเคอร์ใน Sonoma County, Californข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย“ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” บางประการ คำว่า“ เชื่อ

คาดหวัง”“ คาดการณ์”“ ตั้งใจ”“ ประมาณ” และสำนวนอื่น ๆ ที่คาดการณ์หรือบ่งชี้เหตุการณ์และแนวโน้มในอนาคตและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางประวัติศาสตร์ระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวังสมมติฐานและการคาดการณ์ของผู้บริหารเกี่ยวกับธุรกิจของเรา ณ เวลาที่

มีการแถลง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้รับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตและอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากผลการดำเนินงานในอดีตของเราและความคาดหวังสมมติฐานและการคาดการณ์ในปัจจุบันของเรปัจจัยที่

อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของหน่วยงานมีความแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงรายละเอียดในเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นครั้งคราวรวมถึงปัจจัยที่มีอยู่ ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” ในเอกสารประกอบ 99.2 ใน

แบบฟอร์ม 8-K ของเราที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ในรายงานประจำไตรมาสของเราในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และหัวข้อ“ ข้อพิจารณาบางประการ” ที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนการเสนอขาย ข้อความคาดการณ์ล่วง

หน้าทั้งหมดในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีคุณสมบัติโดยชัดแจ้งโดยข้อมูลในเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตัวอย่างเช่น,Gamesys: Jackpotjoy จ่ายรางวัลใหญ่สำหรับ Bingo Wi09 ธันวาคม 2554 10:23 น. เวลามาตรฐานตะวันออกลอนดอน – ( BUSINESS WIRE ) – เว็บไซต์เกม Jackpotjoy ทำเงิน

ได้มากกว่า 90,000 ปอนด์สำหรับผู้ชนะบิงโกล่าสุด จำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตกเป็นของ Miss Jana S หนึ่งคนหลังจากที่เธอเล่นเกมยอดนิยมเวอร์ชั่น 90 ball ของเว็บไซต์

Bingo 90 คือโลกทั้งโลกของบิงโกออนไลน์ ในโลกของเกมออนไลน์ แจ็คพอตขนาดใหญ่มีให้สำหรับการคว้ารางวัลในห้องบิงโกเช่น Diamond, Bejeweled, Sapphire, Tiki และ Emerald รวมถึงรางวัลเล็ก ๆ ระหว่างเกมรวมถึงเกมแชทด้วยเงินจริงพร้อมรางวัลเงินสดฟรี นอกจากนี้ยังมีแจ็คพอตที่น่าตื่นตาตื่นใจพร้อมกับ ข้อเสนอ สล็อตมากมายของ Jackpotjoy

แม้แต่ผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นบิงโกออนไลน์ (เช่น Jana) ก็พบว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ให้รางวัลตรงไปตรงมาที่สุดบนเว็บ ที่ Jackpotjoy ผู้เล่นจะถูกนำไปที่ล็อบบี้ของเกมและนำเสนอห้องบิงโก 90 ลูกซึ่งเรียงตามราคาตั๋วขนาดแจ็คพอตหรือจำนวนผู้เข้าร่วม

แต่ละห้องแบ่งออกเป็นสามเสา ทางด้านซ้ายเป็นรายละเอียดของเกมที่กำลังเล่น – แจ็คพอตผู้เล่นและลูกบอลที่เรียก คอลัมน์กลางมีตัวจับเวลานับถอยหลังไปยังเกมถัดไปและปุ่ม ‘ซื้อตั๋ว’ และหน้าต่างแชทจะอยู่ทางขวา

บิงโกออนไลน์นั้นตรงไปตรงมามากกว่าบิงโกทั่วไปเนื่องจากไพ่จะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณไปช่วยให้คุณเก็บไพ่ได้มากขึ้นในระหว่างการเดินทาง (และเพิ่มโอกาสในการชนะ) ผู้เล่นสามารถดูไพ่ของพวกเขาที่ถูกแต้มโดยไพ่ที่ใกล้จะสำเร็จที่สุดจะถูกผลักไปด้านหน้าเพื่อให้คุณสามารถติดตามแท็บที่ด้านหน้าของการแข่งขันได้อย่างง่ายดาย ทุกครั้งที่ผู้เล่นชนะบัญชีของพวกเขาจะได้รับเครดิตจากคอมพิวเตอร์

การเพิ่มความตึงเครียดคือแจ็คพอตแบบก้าวหน้า ตั๋วทุกใบที่ซื้อจะส่งส่วนหนึ่งของราคาเข้าสู่โปรเกรสซีฟแจ็คพอตซึ่งจะมอบให้สำหรับบ้านเต็มใบแรกที่เรียกว่าภายในจำนวนลูกบอลที่กำหนด มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกเกมและมักจะพลิกไปเล่นเกมถัดไปโดยมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลใหญ่สำหรับผู้ชนะในที่สุด

Gamesys Group ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2544 จุดมุ่งหมายคือการสร้างธุรกิจบันเทิงออนไลน์ที่ทำกำไรได้โดยให้บริการเกมคาสิโนที่หลากหลายเช่นรูเล็ตออนไลน์และโป๊กเกอร์และหมวดหมู่อื่น ๆ เช่นสล็อตและบิงโก ไซต์นี้ให้ทั้งเกมและเกมฟรีเพื่อรับเงินGamesys: แคมเปญการตลาดแห่งปีไปที่

Jackpotjoy.co09 ธันวาคม 2554 04:30 น. เวลามาตรฐานตะวันออกลอนดอน – ( BUSINESS WIRE ) – เช่นเดียวกับแคมเปญโฆษณาที่ดีที่สุดดูเหมือนว่าจะใช้งานได้นานกว่าที่เป็นอยู่ แต่ก็เป็นเวลาเพียงหนึ่งปีที่ Jackpotjoy เปิดตัวแคมเปญ Queen of Bingo อันเป็นสัญลักษณ์ของพวกเขาในตอนนี้ซึ่งนำเสนอโดยตำนานการ์ตูนอย่างบาร์บาร่าวินด์เซอร์ ..

“ เมื่อถึงเวลาหนึ่งคุณอาจสร้างแบรนด์ได้เพียงแค่ลงโฆษณาบนทีวี แต่นั่นไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไป เราเข้าใจสิ่งนั้นและมั่นใจว่าแคมเปญของเรามีความจำเป็นในการก้าวข้ามแพลตฟอร์ม ”

ทวีตนี้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Jackpotjoy กลายเป็นชื่อที่ใช้ในครัวเรือนด้วยแคมเปญ Queen of Bingo ซึ่งนำหน้าโดยสมบัติของชาติบาร์บาร่าวินด์เซอร์ ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาได้รับรางวัลแคมเปญการตลาดแห่งปีจาก eGaming Review

“ มันเป็นความตื่นเต้นอย่างแท้จริงที่จะได้รับรางวัลในปีที่แล้ว – เนื่องจากแคมเปญนี้ยังอยู่ในช่วงวัยเด็ก” Michael Saunders กรรมการผู้จัดการของ Jackpotjoy อธิบาย “ แต่การรักษารางวัลไว้เป็นเครื่องบรรณาการให้กับความสามารถของทีมของเราในการทำให้แคมเปญมีชีวิตชีวาบนแพลตฟอร์มต่างๆ”

Queen of Bingo มีความสุขกับปีที่วุ่นวายอย่างแน่นอนซึ่งรวมถึงการตีพิมพ์นิตยสารของเธอเองการเปิดห้องบิงโกของเธอเองและการมอบรางวัล OBE ครั้งแรกของเธอ (นั่นคือ Order of the Bingo Empire) ในงานกาล่าการ์เด้นปาร์ตี้ฤดูร้อนที่ Ragley Hall ใน Warwickshire

เว็บไซต์นี้ยังให้การสนับสนุน Red Nose Day ซึ่งบาร์บาร่าวินด์เซอร์ได้สาดเพื่อนคนดังหลายคนรวมถึงแลร์รี่แลมบ์อดีตสามีของ Eastenders เพื่อการกุศล

ราวกับว่ายังไม่เพียงพอ Jackpotjoy ยังนำเสนอเกมบิงโกแบบเล่นพร้อมกันเกมแรกของประเทศที่มีบัมเปอร์คัดกรองDeal หรือ No Dealของ Channel 4 ที่มี Queen of Bingo และ Joy and Jack

“ เมื่อถึงเวลาหนึ่งคุณอาจสร้างแบรนด์ได้เพียงแค่ลงโฆษณาบนทีวี แต่นั่นไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไป เราเข้าใจสิ่งนั้นและมั่นใจว่าแคมเปญของเรามีความจำเป็นในการก้าวข้ามแพลตฟอร์ม“ แต่พอ ๆ กันการคิดแนวคิดที่ดียังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของการต่อสู้และการที่เราได้รับรางวัลนี้ในช่วงหนึ่งปีหลังจากการเปิดตัวเป็นข้อพิสูจน์ว่าทีมของเรามีความคิดสร้างสรรค์แรงผลักดันและพรสวรรค์ ดูงานผ่าน”

ควบคู่ไปกับการชนะแคมเปญการตลาดแห่งปี Jackpotjoy ได้รับรางวัลโลภสูงบิงโกเว็บไซต์ของปี และเว็บไซต์สล็อตแห่งปีรางวัลGamesys Group ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2544 ให้บริการเกมเช่นบิงโกรูเล็ตและเกมคาสิโนออนไลน์สำหรับผู้ชม Jackpotjoy ทั่วโลก เว็บไซต์ที่ให้ทั้งสองเกมสำหรับฟรีหรือเงินสดที่จะชนะเงินซานดิเอโก- ( บิสิเนสไวร์ ) – สมาชิกทีมคาสิโน Viejas และผู้เยี่ยมชมได้บริจาคของเล่นมากกว่า 3,000 ชิ้นให้กับ Salvation Army ที่ให้บริการซานดิเอโกตะวันออกและมณฑลอิมพีเรียลตะวันต”หาง่าย. แต่ออกยาก”

ทวีตนี้Viejas Casino เปิดตัวของเล่นทั้งหมด 3,231 ชิ้นที่บริจาคในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้โดยสมาชิกในทีมและแขกในงาน Salvation Army Holiday Party and Auction ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ DreamCatcher ที่ Viejas Casino เมื่อมีการประกาศจำนวนของเล่นทั้งหมดม่านก็ถูกยกขึ้นบนเวทีค้นพบของเล่นใหม่หลายพันชิ้นที่ออกแบบมาเพื่อเด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือในภูมิภาคสองมณฑล

สมาชิกในทีม Viejas Casino บริจาคของเล่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนและผู้เยี่ยมชม Viejas Casino จะได้รับ $ 5 เป็นเงินสดเล่นฟรีเพื่อแลกกับของเล่นใหม่ที่ไม่ได้รับการบริจาคระหว่างวันที่ 21-26 พฤศจิกายน นอกจากนี้นักช้อปที่ Viejas Outlets จะได้รับส่วนลดที่ Viejas Bowl และ Viejas Ice Rink เพื่อแลกกับของเล่นใหม่และของเล่นที่ยังไม่ได้แกะในช่วงเดือนพฤศจิกายน

Chris Kelley ผู้จัดการทั่วไปของ Viejas Casino กล่าวว่า“ เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการสนับสนุนอย่างมากที่เราได้รับจากสมาชิกในทีมและผู้เยี่ยมชมคาสิโนของเรา แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของชุมชนที่เราทุกคนแบ่งปันและความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในซานดิเอโกและมณฑลอิมพีเรียล

นอกจากนี้ในระหว่างงานเลี้ยงวันหยุดประจำปีของ Salvation Army และการประมูลที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ Viejas Casino ได้นำเสนอ Captain of the Salvation Army พร้อมเช็คมูลค่า 25,000 ดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการแข่งขัน Slot Machine คนดังเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับ Viejas Casino & Outlets

Viejas Casino ตั้งอยู่บนถนน I-8 และถนน Willows ทางตะวันออกของซานดิเอโก“ หาง่าย แต่ทิ้งยาก” (Easy to Get to. Hard to Leave). มีเครื่องสล็อตนับพันเกมบนโต๊ะที่น่าตื่นเต้นกับ Black Jack, Baccarat, Pai Gow, ห้องโป๊กเกอร์ใหม่, สิ่งอำนวยความสะดวกการพนันนอกสนามแข่ง

และห้องโถงบิงโก Viejas Casino มีร้านอาหารมากมายรวมทั้ง Grove Steakhouse ที่ได้รับรางวัล Harvest Buffet และ Hamburger Hamlet Viejas Outlet Center ที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้เยี่ยมชมด้วยร้านค้าที่มีชื่อเสียงร้านอาหาร

มากมาย Viejas Bowl และ Viejas Ice Rink ลานสเก็ตน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.viejas.com หรือโทร 1-800-847-6537ปภาพและมัลติมีเดียแกลเลอรีมีให้ที่: ข้อความต้นฉบับในภาษาต้นฉบับของรุ่นนี้เป็นเวอร์ชันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ การแปลมีไว้เพื่อดัดแปลงเท่านั้นและต้องตรวจสอบกับข้อความในภาษาต้นฉบับซึ่งเป็นเวอร์ชันเดียวของข้อความที่จะมีผลทางกฎหมาย

ลาสเวกัส – ( บิสิเนสไวร์ ) – Bally Technologies, Inc. (NYSE: BYI) ผู้นำด้านสล็อตเครื่องวิดีโอการจัดการคาสิโนโซลูชั่นมือถือและโต้ตอบและระบบเครือข่ายได้รับรางวัล American Manufacturing Strategy Awards สองรางวัล Bally ได้รับรางวัลเมื่อเดือนที่แล้วในพิธีมอบรางวัลที่ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์

“ เรารู้สึกตื่นเต้นและถ่อมตัวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสองรางวัลนี้ในการแข่งขันที่เราต่อสู้กับ บริษัท การผลิตที่ใหญ่ที่สุดและชั้นนำของโลก”

ทวีตนี้
คณะกรรมการตัดสินรางวัล American Manufacturing Strategy Awards ซึ่งยกย่องความสำเร็จที่โดดเด่นในด้านการผลิตประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งเป็นตัวแทนของ บริษัท ยักษ์ใหญ่ระดับโลก ได้แก่ Caterpillar Inc. , The Clorox Company และ PepsiCo

Bally ได้รับรางวัล “ความสำเร็จดีเด่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งเป็นเกียรติแก่ความเป็นเลิศของ บริษัท ในการจูงใจให้พนักงานกำจัดของเสียออกจากกระบวนการต่างๆ การพิจารณาที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการตัดสินคือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมของ บริษัท ผู้ชนะและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพนักงานทุกคน

นอกจากนี้ บริษัท ยังได้รับรางวัลสูงสุดในหมวดหมู่“ Demand-Driven Manufacturing” ซึ่งเป็นการยกย่องธุรกิจที่นำหลักคำสอนด้านการผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์มาใช้ในวัฒนธรรมของ บริษัท อย่างเชี่ยวชาญ Bally ต้องแสดงให้เห็นว่ามันตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ได้อย่างไรและร่วมมือกับซัพพลายเชนเพื่อจัดการระยะเวลารอคอยสินค้าที่สั้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

“ เราตื่นเต้นและถ่อมตัวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสองรางวัลนี้ในการแข่งขันที่เราได้พบกับ บริษัท การผลิตที่ใหญ่ที่สุดและชั้นนำของโลก” Doug Mack รองประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Bally Technologies กล่าว “ การยอมรับนี้เป็นภาพสะท้อนเชิงบวกต่อทีม Bally ทั้งหมดและวัฒนธรรมของ บริษัท ของเราซึ่งมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพและความรู้สึกร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงไปยังลูกค้าของเราได้เร็วขึ้น”เกี่ยวกับ Bally Technologies, Inc.

ด้วยประวัติย้อนหลังไปถึงปี 1932 Bally Technologies ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสออกแบบผลิตดำเนินการและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกมระบบและเทคโนโลยีขั้นสูงทั่วโลก สายผลิตภัณฑ์ของ Bally ประกอบด้วยเครื่องสล็อตแบบหมุนรีลสล็อตวิดีโอโปรเกรสซีฟพื้นที่กว้างแอปพลิเคชั่นแบบโต้ตอบและมือถือและ Class

II ลอตเตอรีและเกมและแพลตฟอร์มที่กำหนดจากศูนย์กลาง Bally ยังมีโซลูชันการจัดการคาสิโนบัญชีสล็อตโบนัสแบบไม่ใช้เงินสดและการจัดการโต๊ะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อลอร่าโอลสันเรเยสผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรที่ 702-584-7742 หรือเยี่ยมชมhttp://www.ballytech.com เชื่อมต่อกับ Bally บนFacebook , Twitter, YouTube และLinkedIn

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจมีข้อความ “คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมและอยู่ภายใต้การรับรองที่ปลอดภัยซึ่งสร้างขึ้นด้วยเหตุนี้ ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ใน
Rallye ได้รับประโยชน์จากสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งโดยมีวงเงินสินเชื่อที่ยืนยันแล้ว 1.8 พันล้านยูโร (ซึ่งยังไม่ได้รับเงิน 1.5 พันล้านยูโร) อายุเฉลี่ยของสายงานเหล่านี้คือ 4 ปี Rallye ไม่ต้องเผชิญกับการครบ

กำหนดอย่างมนัยสำคัญก่อนเดือนตุลาคม 2018 ในปี 2017 Rallye จะดำเนินการปรับปรุงสมการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นประจำ1ต่อไปกล่าวคือด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนทางการเงินและการถือครองให้ดียิ่งขึ้นตลอด

จนนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ปรับแล้วรวมถึงตัวเลือกการจ่ายเงินปันผลแบบ ScriRallye ย้ำกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และยืนยันความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินโดยเฉพาะการรักษาสมการกระแสเงิน

สดที่เป็นบวเพื่อให้ Rallye รักษาสมการกระแสเงินสดที่เป็นบวกได้คณะกรรมการ บริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2017 จึงตัดสินใจเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของวันที่ 10 พฤษภาคม 2017 โดยจะจ่ายเงิน

ปันผลที่ปรับปรุงแล้วจำนวน 1.40 ยูโรต่อหุ้น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ผู้ถือหุ้นจะมีทางเลือกในการเลือกการชำระเงินเป็นหุปฏิทินนักลงทุนวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560: การประชุมสามัญประจำปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดดูที่เว็บไซต์ของ บริษัท :
www.rallye.f1 เงินปันผลที่คาสิโนจ่ายสุทธิจากเงินปันผลที่จ่ายโดย Rallye ของต้นทุนทางการเงินสุทธิและต้นทุนการถือครองข้อจำกัดความรับผิดชข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและ

ไม่ควรตีความว่าเป็นการชักชวนหรือการเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ในทำนองเดียวกันไม่ให้และไม่ควรถือเป็นการให้คำแนะนำการลงทุน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การลงทุน

สถานการณ์ทางการเงินหรือความต้องการเฉพาะของผู้รับใด ๆ ไม่มีการรับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องความสมบูรณ์หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ ไม่ควรถือ

ว่าผู้รับใช้แทนการใช้วิจารณญาณของตนเอง ความคิดเห็นทั้งหมดที่แสดงไว้ในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(1) EBITDA = รายได้จากการดำเนินงานปัจจุบัน + ค่าเสื่อมราคาปัจจุบันและค่าตัดจำ

หน่(2) IFRS 5 ถูกนำไปใช้กับงบการเงินปี 2015 และ 2016 เพื่อพิจารณาการจำหน่ายการดำเนินงานในเอเชียและแผนการขาย Via Varejo ดังนั้ผลกำไรจากการดำเนินงานในเอเชียในปี 2558 และจนถึงการจำหน่ายในปี

2559 รวมทั้งกำไรรวมที่ได้จากการจำหน่ายจะรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนภายใต้ “กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิการดำเนินงานของ Via Varejo (รวมถึง Cnova Brazil) ถูกจัดประเภทใหม่เป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกในปี

2558 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินของการดำเนินงานของ Via Varejo ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะแสดงในรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินการฟื้นฟูกำไรที่ได้รับรายงานเพื่อให้เข้าใจกำกำไรสุทธิอ้างอิง

สอดคล้องกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่ปรับปรุงสำหรับ (i) ผลกระทบของรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในส่วน“ นโยบายการบัญชีที่สำคัญ” ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมประจำปี (ii) และสำหรับไม่ – รายการทางการเงินที่เกิดขึ้นซ้ำและ (iii) เครดิตและค่าใช้จ่ายภาษีที่ไม่เกิดขึ้นประจรายการทางการเงินที่ไม่เกิดขึ้นประจำ ได้แก่ การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ตราสารทุน

(เช่นสัญญาแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวมและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับหุ้น GPA) และผลกระทบจากการปรับปรุงหนี้สินภาษีในบราซิครดิตและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ไม่เกิดขึ้นประจำสอดคล้องกับผลกระทบทางภาษีที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับปรุงข้างต้นและเพื่อกำกับผลกระทบทางภาษีที่ไม่เกิดขึ้นประจำ ดังนั้นค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ใช้กับกำไรก่อนหักภาษีจะสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายภาษีถัวเฉลี่ยมาตรฐานสำหรับกลุ่ม บริษัทต่อไปนี้

ได้รับการปรับปรุงใหม่จากรายได้และค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น ๆ : ผลกระทบของการลดภาระภาษี เป็นตัวเงินและการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ Total Return Swaps ของ GPA และหุ้น Big C ส่งต่อ G2) ต่อไปนี้
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อกำจัดการหยุดทำงานของเอินเทอร์เฟซความเร็วสูงสองแบบสำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์และกราฟิก: USB และ Micro Sอัพเกรดการเชื่อมต่อ ServerPort ?การออกแบบตัวเครื่อง

โลหะที่ทนทสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ bonusing epicentral และเครื่องพิมพ์อุปกรณ์การเล่นเกมมหากาพย์ของ บริษัท ฯ กรุณาเยี่ยมชมhttp://www.transact-tech.เกี่ยวกับ TransAct Technologies

IncorporateTransAct Technologies Incorporated เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และโซลูชันการพิมพ์สำหรับตลาดที่มีการเติบโตสูงรวมถึงความปลอดภัยของอาหารระบบ POS

อัตโนมัติคาสิโนและเกมลอตเตอรีมือถือและน้ำมันและก๊าซ โซลูชันของ บริษัท ได้รับการออกแบบจากพื้นฐานตามความต้องการของลูกค้าและจำหน่ายภายใต้แบรนด์ AccuDate ?, EPICENTRAL?, Epic?, Ithaca?,

RESPONDER และPrintrex? TransAct มีเครื่องพิมพ์และเทอร์มินัลมากกว่า 3.0 ล้านเครื่องทั่วโลกและมุ่งมั่นที่จะให้บริการอะไหล่และอุปกรณ์เสริมระดับโลกเพื่อรองรับฐานผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง ผ่าน TransAct Services

Group บริษัท ยังให้บริการลูกค้าด้วยวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ครบครันทั้งทางออนไลน์ที่http://www.transactsupplies.com และผ่านทีมขายตรง TransAct มีสำนักงานใหญ่ใน Hamden, CT สำหรับข้อมูลเพิ่ม

เติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.transact-tech.com หรือโทร (203) 859-68Epicentral และ Epic เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ TRANSACT Technologies Incorporated ? 2017 TRANSACT Technologies

Incorporated. สงวนลิขสิทธิ์ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปสามารถระบุได้โดยการใช้คำศัพท์ที่เป็นการ

คาดการณ์ล่วงหน้าเช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณ” “คาดการณ์” “เชื่อ” หรือ “ดำเนินการต่อ” หรือคำในเชิงลบหรือคำอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและ

ความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการยอมรับของลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศเมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นและทรัพยากรทางการเงินที่มาก

ขึ้น คู่แข่งของเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ความสามารถของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสำเร็จ การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ของเรา การพึ่งพาผู้ขายรายใหญ่ การพึ่งพาผู้ผลิตตามสัญญาเพื่อ
ได้รับการปรับปรุงใหม่จากค่าภาษี: รายการภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่กล่าวข้างต้นตลอดจนรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจ(3) สิ่งต่อไปนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่จากผลประโยชน์ของชนกลุ่มน้อย: จำนวนเงินที่

เกี่ยวข้องกับรายการที่ระบุไว้ข้างต้นTransAct เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของ Epicentral และเครื่องพิมพ์อุปกรณ์เกม Epic Edge ใหม่ล่าสุดที่ SG EMPO07 มีนาคม 2560 07:45 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
HAMDEN, Conn. – ( BUSINESS WIRE ) – TransAct Technologies Incorporated (Nasdaq: TACT) (“ TransAct” หรือ“ the Company”) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และโซลูชันการ

พิมพ์สำหรับตลาดที่มีการเติบโตสูงประกาศในวันนี้ ว่า บริษัท กำลังสานต่อความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับ Scientific Games (Nasdaq: SGMS) ผ่านการสนับสนุน SG EMPOWER เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน จะจัดขึ้นในวันที่ 7

-9 มีนาคม 2017 ที่ Planet Hollywood ในลาสเวกัสการประชุมผู้ใช้เรือธงของ Scientific Games จะรวมถึงโอกาสสำหรับ TransAct ในการสาธิตสำหรับผู้ใช้ระบบ Bally ด้วยการส่งเสริมการขาย Epicentral และระบบ

การพิมพ์โบนัสระบEpicentral SE ใหม่และ เครื่องพิมพ์ตั๋วอุปกรณ์เล่นเกม Epic Edge ใหม่ล่าส ในฐานะพันธมิตร Scientific Games ที่ยาวนาน SG EMPOWER ให้โอกาสแก่ TransAct เพื่อแสดงให้ชุมชนผู้ใช้ Bally เห็น

ว่าเทคโนโลยีมูลค่าเพิ่มและโซลูชันการพิมพ์ของเราสามารถปรับปรุงการดำเนินงานของคาสิโนและช่วยเพิ่มรายได้ได้อย่างทวีตน“ ในฐานะพันธมิตรทางวิทยาศาสตร์เกมที่ยาวนาน SG EMPOWER ให้โอกาสแก่ TransAct

ในการแสดงให้ชุมชนผู้ใช้ Bally เห็นว่าเทคโนโลยีมูลค่าเพิ่มและโซลูชันการพิมพ์ของเราสามารถปรับปรุงการดำเนินงานคาสิโนของพวกเขาและช่วยเพิ่มรายได้ได้อย่างไร” บาร์ตซีชูลด์แมนกล่าว , ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TransAct Technologies “ เราทั้งคู่ต่างซาบซึ้งในพลังของคูปองที่พิมพ์ออกมาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เล่นแบบเรียลไทม์และ TransAct รู้สึกตื่นเต้นที่จะแสดงวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของ

โปรโมชั่น Epicentral และโซลูชันโบนัสรวมถึงรุ่นระบบที่จะปลดล็อกพลังของเวอร์ชันที่กำลังจะมาถึง ของโปรแกรม Bally CMP ?ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างโปรแกรมส่งเสริมการขายและมอบข้อเสนอให้กับผู้เล่น

ผ่านคูปองที่พิมพ์ออกมา นอกจากนวอร์ชันระบบ Epicentral SE ของ TransAct ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานความสามารถในการพิมพ์คูปองใหม่ที่แสดงอยู่ในระบบการจัดการคาสิโน CMP ?ชั้นนำของอุตสาหกรรม

Bally ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปี 2017 Epicentral SE จะช่วยให้ทีมการตลาดของคาสิโนสามารถสร้างโปรแกรมส่งเสริมการขายสำหรับผู้เล่นผ่านทาง คูปองที่พิมพ์ออกมาโดยใช้ประโยชน์จาก API (Application Program

Interface) อันทรงพลังรวมถึงโมดูลซอฟต์แวร์ Epicentral ที่ไม่เหมือนใคร ได้แก่ Design Center, Print Manager และ System CentEpicentral เป็นโซลูชันระดับองค์กรเดียวของอุตสาหกรรมคาสิโนซึ่งช่วยให้สามารถ

ส่งคูปองและโบนัสที่ตรงเป้าหมายแบบเรียลไทม์ไปยังผู้เล่นที่สล็อตแมชชีนหรือเกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ คาสิโนที่ใช้ Epicentral ได้เห็นความแข็งแกร่งที่สม่ำเสมอในผลการดำเนินงานของพวกเขารายงานการลงทะเบียนผู้เล่น

ใหม่เพิ่มขึ้น 60% อัตราการแลกกลับ 87% เวลาบนอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 14% การเพิ่มขึ้น 100% ที่ต่ำกว่า – ระดับเฉลี่ยรายวัน Theo (“ ADT”) เพิ่มขึ้น 46% ในการจับสล็อตและการเล่นในช่วงบ่ายของวันธรรมดาเพิ่มขึ้น 37%
อนาคตดังนั้นผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ผลการดำเนินงานในอนาคตอาจได้รับผลกระทบในทางลบอันเป็นผลมาจากความเสี่ยงหลายประการซึ่งมีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ บริษัท ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และแสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ณ วันนี้เท่านั้น

Potts Gaming เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ The Lodge ที่ Belmont08 ธันวาคม 2554 07:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออกSCOTTSDALE, Ariz. – ( BUSINESS WIRE ) – Potts Gaming, LLC ประกาศในวันนี้ว่าได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ The Lodge at Belmont คาสิโนเบลมอนต์ในมลรัฐ

นิวแฮมป์เชียร์และสถานที่เล่นบิงโก นอกจากนี้ Potts Gaming ยังประกาศว่าได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมจาก New Hampshire Racing และ Charitable Gaming Commission Hurricana Capital, LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ Potts Gaming ในการเข้าซื้อกิจการ The Lodge at Belmont

“ Lodge at Belmont เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่จะมอบการเล่นเกมระดับเฟิร์สคลาสให้กับลูกค้าต่อไป นอกจากนี้เราขอขอบคุณ New Hampshire Racing และ Charitable Gaming Commission สำหรับการออกใบอนุญาต Potts Gaming”

ทวีตนี้“ เรารู้สึกตื่นเต้นที่มีโอกาสเข้าสู่ตลาดนิวแฮมป์เชียร์และหวังว่าจะได้สานต่อความสำเร็จในปัจจุบันของ The Lodge at Belmont” นาย Craig Potts ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Potts Gaming กล่าว “ Lodge at Belmont เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมที่จะมอบการเล่นเกมระดับเฟิร์สคลาสให้กับลูกค้าต่อไป นอกจากนี้เราขอขอบคุณ New Hampshire Racing และ Charitable Gaming Commission สำหรับการออกใบอนุญาต Potts Gaming”

Lodge at Belmont ให้บริการโป๊กเกอร์แบล็คแจ็คเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่งรูเล็ตและบิงโกรวมถึงสปอร์ตบาร์โต๊ะพูลและความบันเทิงสดเป็นประจำ Lodge ตั้งอยู่ห่างจาก Interstate 93 เพียงไม่กี่ไมล์และอยู่ในระยะขับรถไปยัง Concord, NH และ Manchester, NH สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะลอดจ์ที่ Belmont กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.thelodgeatbelmont.comเกี่ยวกับ Potts Gaming

Potts Gaming, LLC เป็นเจ้าของและจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกม ปัจจุบันเป็นเจ้าของ Bingo Palace ใน Piedmont, Alabama ซึ่งเป็นห้องโถงบิงโกที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของ Elite Gaming ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกในเติกส์และเคคอสเช่นเดียวกับสัดส่วนการถือหุ้น 25% ใน Carib Gaming ผู้ให้บริการและ บริษัท จัดการเส้นทางสล็อตในแคริบเบียน

Ark Restaurants ประกาศประกาศการจ่ายเงินปันผล07 ธันวาคม 2554 04:14 น. เวลามาตรฐานตะวันออกนิวยอร์ก – ( บิสิเนสไวร์ ) – Ark Restaurants Corp. (NASDAQ: ARKR) ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการ บริษัท ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสเป็นประจำทุกไตรมาสจำนวน 25 เซนต์ต่อหุ้นสำหรับหุ้นสามัญของ บริษัท ที่จะจ่ายในวันที่ 3 มกราคม 2555 ถึง ผู้ถือหุ้นบันทึกเมื่อปิดกิจการในวันที่ 21 ธันวาคม 2554

Ark Restaurants เป็นเจ้าของและดำเนินกิจการร้านอาหารและบาร์ 20 แห่งแนวคิดเกี่ยวกับอาหารจานด่วน 28 รายการและการดำเนินงานจัดเลี้ยง ร้านอาหารหกแห่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้สามแห่งตั้งอยู่ในวอชิงตันดีซีเจ็ดแห่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสเนวาดาสองแห่งตั้งอยู่ในแอตแลนติกซิตีรัฐนิวเจอร์ซีย์หนึ่งแห่งตั้งอยู่ที่

Foxwoods Resort Casino ใน Ledyard คอนเนตทิคัตและอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในบอสตันแมสซาชูเซตส์ การดำเนินงานในลาสเวกัสประกอบด้วยร้านอาหารห้าแห่งภายใน New York-New York Hotel & Casino Resort และการดำเนินงานของรูมเซอร์วิสของโรงแรมสถานที่จัดเลี้ยงห้องอาหารของพนักงาน
Epicentral เวอร์ชัน v3.8 ล่าสุดช่วยให้ผู้ให้บริการดำเนินการส่งเสริมการขายหลายรายการในเวลาเดียวกันสร้างเกมภายในเกมเสนอโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้หลายคน / หลายไซต์เรียกใช้โปรโมชั่นที่แตกต่างกันในธนาคาร

เกมสล็อตต่างๆ แบ่งกลุ่มผู้เล่นตามระดับและเลื่อนระดับไปยังระดับต่างๆของผู้เล่นที่ไม่ได้รับบัตร นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถแลกพิมพ์หรือพิมพ์โบนัสซ้ำได้ในหลาย ๆ สถานที่ตลอดจนอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ได้รับการปรับ

ปรุงและตัวเลือกการรายงานเพิ่มเติTransAct จะแสดงให้เห็นที่ SG EMPOWER คาสิโน Epic Edge รุ่นใหม่และเครื่องพิมพ์ตั๋วเกม Epic Edge สร้างจากประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Epic 950 ซึ่งเป็นผู้นำใน

อุตสาหกรรมทำให้คาสิโนมีความก้าวหน้ามากมายที่จะขยายความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของ TransAct ต่อไป Epic Edge เป็นเครื่องพิมพ์ Ticket-In / Ticket Out (“ TITO”) เครื่องแรกที่ให้ความละเอียดการพิมพ์ 300

dpi ซึ่งเป็นการปรับปรุง 50% เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ปัจจุบันซึ่งช่วยให้บาร์โค้ดที่คมชัดช่วยปรับปรุงการยอมรับตัวตรวจสอบการเรียกเก็บเงินและลดการโทรติดต่อ ในขณะที่อนุญาตให้มีข้อความที่ชัดเจนขึ้นและงาน

ศิลปะคูปองที่น่าสนใจยิ่งขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มการใช้งาน Epicentral นอกจากนี้ยังแนะนำถังตั๋วแบบปรับได้ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการคาสิโนและเกมสามารถใช้ตั๋วขนาดเล็กเพื่อประหยัดเงินและลดการใช้กระดาษร่วมกับ

โปรแกรมด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่คาสิโนดำเนินการอยู่ ในการแทนที่ Epic 950 ผู้ให้บริการคาสิโนยังสามารถเรียกใช้ทั้ง Epic Edge และ Epic 950 แบบเคียงข้างกคุณสมบัติหลักของ Epic Edge ใหม่ ได้แก่ครง

เครื่องด้านนอกเดี่ยวพร้อมพอร์ต Serial, USB และ Netplex เพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถทำงานกับเครื่องประเภทใดก็ได้
หนึ่งบาร์ภายใน Venetian Casino Resort รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับศูนย์อาหารสามแห่งและร้านอาหารหนึ่งแห่งภายใน Planet Hollywood Resort and Casino ในแอตแลนติกซิตี รัฐนิวเจอร์ซีย์ บริษัท ดำเนินธุรกิจร้านอาหารและบาร์ใน Resorts Atlantic City Hotel and Casino การดำเนินงานที่

Foxwoods Resort Casino ประกอบด้วยแนวคิดอาหารจานด่วนหนึ่งแนวคิดและแนวคิดอาหารจานด่วนหกรายการที่ MGM Grand Casino ในบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ บริษัท ดำเนินธุรกิจร้านอาหารใน Faneuil Hall Marketplace การดำเนินงานภายใต้การบริหารของฟลอริดาประกอบด้วยโรงงานอาหาร

จานด่วน 5 แห่งในแทมปาฟลอริดาและร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 7 แห่งในฮอลลีวูดฟลอริดาซึ่งแต่ละแห่งอยู่ที่ Hard Rock Hotel and Casino ซึ่งดำเนินการโดย Seminole Indian Tribe ในสถานที่เหล่านี้ การดำเนินงานที่ Foxwoods Resort Casino ประกอบด้วยแนวคิดอาหารจานด่วนหนึ่งแนวคิดและ

แนวคิดอาหารจานด่วนหกรายการที่ MGM Grand Casino ในบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ บริษัท ดำเนินธุรกิจร้านอาหารใน Faneuil Hall Marketplace การดำเนินงาน พนันบอล SBOBET ภายใต้การบริหารของฟลอริดาประกอบด้วยโรงงานอาหารจานด่วน 5 แห่งในแทมปาฟลอริดาและร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 7 แห่งในฮอลลีวูด

ฟลอริดาซึ่งแต่ละแห่งอยู่ที่ Hard Rock Hotel and Casino ซึ่งดำเนินการโดย Seminole Indian Tribe ในสถานที่เหล่านี้ การดำเนินงานที่ Foxwoods Resort Casino ประกอบด้วยแนวคิดอาหารจานด่วนหนึ่งแนวคิดและแนวคิดอาหารจานด่วนหกรายการที่ MGM Grand Casino ในบอสตันรัฐ

แมสซาชูเซตส์ บริษัท ดำเนินธุรกิจร้านอาหารใน Faneuil Hall Marketplace การดำเนินงานภายใต้การบริหารของฟลอริดาประกอบด้วยโรงงานอาหารจานด่วน 5 แห่งในแทมปาฟลอริดาและร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 7 แห่งในฮอลลีวูดฟลอริดาซึ่งแต่ละแห่งอยู่ที่ Hard Rock Hotel and Casino ซึ่งดำเนินการ

โดย Seminole Indian Tribe ในสถานที่เหล่านี้ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2476 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2477 ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ไม่ทราบ

สาเหตุและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ บริษัท ฯ ผลลัพธ์จริงหรือผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้และกล่าวถึงในที่นี้ ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวจะกล่าวถึงในเอกสารที่ บริษัท สมัคร Royal Online พนันบอล SBOBET ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ขอปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ